ZAPRAWA MURARSKA HUZAR Zaprawa murarska
klasa M 1, typ G

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
9,50 zł / worek 25 kg


Zastosowanie

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.


Przygotowanie podłoża

Elementy murowe
Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe, bloczki betonowe i z betonu komórkowego, kamień naturalny.

Przygotowanie podłoża
Elementy murowe powinny być czyste i trwałe. Bardzo nasiąkliwe należy zwilżyć wodą.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Narzędzia
Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawę i wodę.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeżo wymurowaną ścianę zabezpieczyć przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok. 1,6

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

od 3,5 do 4

ok. 0,15

Czas zużycia

godz.

ok. 3

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

≥ 1

Początkowa wytrzymałość na ścinanie

MPa

≥ 0,15*

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 15

ok. 0,6

Zużycie przy spoinie 10 mm, w zależności od grubości muru

½ cegły pełnej (12 cm)

1 cegła pełna (25 cm)

 

kg/m2

kg/m2

 

ok. 40**

ok. 100**

Reakcja na ogień

klasa

A1

* wartość tabelaryczna ** murowanie na pełną spoinę i bez strat materiałowych

 

Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2010.

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności. Posiada atest PZH.

PKWiU: 26.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.