ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEKHUZAR ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK
klasa C1T

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
14,50 zł / worek 25 kg


Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz budynków na stabilnych podłożach. Nie należy stosować na zewnątrz i w systemach ogrzewania podłogowego.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W zależności od wykonywanej czynności zaprawę klejową nałożyć na podłoże szpachelką, pacą lub kielnią. Następnie rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. Przyklejane płytki przykładać, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Czynności przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, szpachelka, paca zębata, kielnia.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok. 1,6

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

ok. 5,5 litra

ok. 0,22

Przyczepność początkowa

MPa

≥ 0,5

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie

MPa

≥ 0,5

Przyczepność po starzeniu termicznym

MPa

NPD

Przyczepność po cyklach zamrażania

MPa

NPD

Czas otwarty - przyczepność po t ? 20 min.

MPa

≥ 0,5

Spływ

mm

≤ 0,5

Spoinowanie

godz.

po 24

Użytkowanie

godz.

po 24

Czas korekty

min.

≤ 10

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 17,5

ok. 0,7

Orientacyjne zużycie przy przyklejaniu 1 m2 glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów:

- 6×6 mm

- 8×8 mm

- 10×10 mm

kg

 

ok. 2,2

ok. 2,7

ok. 3,1

Reakcja na ogień

klasa

A1/A1fl

 

Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008.

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności. Posiada atest PZH

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.