ZAPRAWA TYNKARSKAHUZAR ZAPRAWA TYNKARSKA
Typ GP, kat. CS I

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
9,00 zł / worek 25 kg


Zastosowanie

Do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń oraz podkładów pod gładzie, tynki dekoracyjne lub okładziny ceramiczne. Zalecana grubość warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Ściany z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, a ubytki i nierówności uzupełnić. Miejsca narażone na powstawanie rys, na przykład sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10×10 mm. Podłoża zawsze należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR. Następnie można wykonać obrzutkę wstępną tzw. „szpryc”.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Tynk nanieść kielnią na podłoże, ściągnąć łatą lub pacą i po około 30 minutach zatrzeć pacą styropianową. W przypadku zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi przyczepność, wytrzymałość i odporność na spękania.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok. 1,6

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

ok. 4

ok. 0,16

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Przyczepność

MPa

≥ 0,1

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 15

ok. 0,6

Zużycie

kg/ m2/ mm

ok. 1,7

Reakcja na ogień

klasa

A1

 

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010.

Posiada atest PZH.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.