EMULSJA GRUNTUJĄCAHUZAR EMULSJA GRUNTUJĄCA

 

Opakowanie

Jednostkowe: Kanister 5 l 10 l
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 450 l 600 l

 

Cena netto
16,50 zł / kanister 5 l
29,00 zł / kanister 10 l


Zastosowanie

Do wzmacniania podłoży oraz zmniejszania i wyrównywania ich chłonności. Do stosowania pod wszelkiego rodzaju podkłady, kleje cementowe i tynki mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, ściany i stropy: z elementów ceramicznych i silikatowych, z betonu komórkowego. Płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe, betony i jastrychy.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od kurzu i środków antyadhezyjnych. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć, ubytki uzupełnić materiałem odpowiednio dobranym do podłoża.


Sposób użycia

Preparat przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą. Preparat nanosić przy użyciu pędzla, dobrze wcierając w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia
Pędzel malarski, szczotka malarska.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach - 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Gęstość objętościowa

kg/dm3

ok. 1

Zawartość substancji nielotnych

% wag.

>10

Zużycie

kg/m2

od 0,1 do 0,3

Skład: wodna dyspersja żywic styrenowo – akrylowych z dodatkiem środków modyfikujących i konserwujących

Wygląd: jasnoniebieska ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania

 

Dokument odniesienia: PN–C–81906:2003.

Posiada atest PZH.

PKWiU: 20.30.22.0.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie


Zawiera: mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.