POSADZKA WYRÓWNUJĄCAHUZAR POSADZKA WYRÓWNUJĄCA
klasa CT-C16-F4

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
11,50 zł / worek 25 kg


Zastosowanie

Do wykonywania posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Grubość warstwy: od 20 do 60 mm. Może być stosowana jako jastrych cementowy "pływający" o grubości minimum 40 mm. W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi 30 mm.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, podłoża gliniaste.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, tłuszczu, farb, substancji bitumicznych itp. Stare, kruche podkłady usunąć. Podłoża nasiąkliwe pomalować emulsją gruntującą HUZAR. Przy układaniu posadzki powtórzyć dylatacje podłoża oraz wykonać dylatację obwodową.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i konsystencji wilgotnej. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Gotową posadzkę rozłożyć na podłożu, zagęścić, a następnie wyrównać jej powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Przerwy w czynnościach łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy posadzki, między innymi obniży wytrzymałość, może również spowodować jej spękanie.

Narzędzia
Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, listwa zgarniająca, naczynie z podziałką do odmierzania wody.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Dylatację obwodową należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych) jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić podłogę wewnątrz budynku na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2, przy długości boku nie przekraczającej 6 m. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu, piasku, dodatków i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok. 1,6

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

od 2,8 do 3,2

od 0,11 do 0,13

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

≥ 16

Wytrzymałość na zginanie

MPa

≥ 4

Ruch pieszy po upływie

godz.

ok. 48

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 1 kg

ok. 14

ok. 0,56

Zużycie

kg/m2/mm

ok. 1,9

Reakcja na ogień

klasa

A1fl

 

Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003.

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności. Posiada atest PZH

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.